APDA
Ei, sàpigues que en aquest lloc web utilitzem galetes (cookies)!
Aquestes són: 3 cookies tècniques o estrictament necessàries, cap cookie de preferències, cap cookie publicitàries, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més a més, no utilitzem cookies de tercers.
En pots veure tots els detalls així com el nostre avís legal i política de privacitat.
Els botons "Rebutjar cookies" i "personalitzar" estan desactivats ja que únicament emprem cookies tècniques que no requereixen del vostre consentiment.

L'APDA, en el seu web https://apda.ad, utilitza galetes pròpies o bé d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari. Per tal que siguin recollides n’és necessari el consentiment.

Què són les galetes?

Les galetes o cookies són un tipus de fitxer que es descarrega a l’equip d’un usuari/client del web amb la finalitat de recollir dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la instal·lació. L'APDA utilitza galetes principalment per a les qüestions següents:

 • Assegurar el funcionament correcte del lloc web de l'APDA.
 • Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma.

La utilització de les galetes per part de l'APDA es deu al propòsit d’intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per millorar l’experiència cada cop que s’utilitzen els serveis web.

Quines dades es recullen?

A les galetes utilitzades per l'APDA no es recull cap dada del client excepte l'acceptació de la política de cookies, en cas de ser acceptada.

Tipus de galetes utilitzades, responsables, termini de conservació i destinataris

Les galetes utilitzades per l'APDA són les següents:

Cookie de sessió:

Finalitat: Permet conservar les preferències de navegació durant la visita de l'usuari al lloc web de l'APDA com l'idioma, l'autenticació a la zona privada. no s'hi conserva cap dada de l'usuari, únicament el codi de sessió assignat en entrar a a plana web.
Durada conservació: 120 minuts en no detectar cap activitat.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.
Token CSRF:

Finalitat: Permet protegir tant l'usuari com el lloc web contra atacs CSRF.
Durada conservació: Durant el període de navegació al lloc web.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.
Cookie d'acceptació de la política de cookies:

Finalitat: Desactivar el bloc de política de cookies en cas que l'usuari l'hagi acceptat per permetre una navegació més fluïda.
Durada conservació: 180 dies màxim.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.

Drets

La normativa de protecció de dades permet que els interessats puguin exercir davant del responsable del tractament els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament i portabilitat.

Aquests drets es caracteritzen pel punts següents:

 • L’exercici és gratuït
 • El responsable està obligat a informar l’interessat sobre els mitjans per exercitar aquests drets.
 • Si el responsable no cursa la sol·licitud, informarà en el termini d’un mes de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant de l’Autoritat de Control.
 • Els drets es poden exercir directament o per mitjà del representant legal.
 • La resposta a l’exercici dels drets haurà de fer-se sense dilació i en el termini màxim d’1 mes (en casos de provada dificultat, el termini es podrà prorrogar fins a 2 mesos més, sempre que l’interessat hagi estat informat en el termini establert).
Alerta!
La resposta als exercicis de drets és OBLIGATÒRIA: l’interessat ha de veure el seu exercici de dret com a acceptat, rebutjat o prorrogat però sempre haurà de justificar-se la resposta rebuda per part del responsable de tractament.
Drets ARSO (Accés, Rectificació, Supressió i Oposició) i nous drets que introdueix la LQPD

Dret d'accés

El dret d'accés és el dret que tenen les persones per a adreçar-se al responsable del tractament per conèixer si està tractant o no les seves dades de caràcter personal i, en el cas que s'estigui fent aquest tractament, obtenir-ne la informació següent:

 • Les finalitats del tractament.
 • Les categories de dades personals de què es tracta.
 • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular en cas de transferència internacional.
 • El termini previst de conservació de les dades personals, o si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
 • L'existència del dret de l'interessat a sol·licitar al responsable: la rectificació o supressió de les dades personals, la limitació del tractament de les dades personals o oposar-se a aquest tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.
 • El dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Andorrana de Protecció de dades.
 • Quan les dades personals no s'hagin obtingut directament de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils; s’ha de facilitar a l’interessat, com a mínim en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a la pròpia persona.
 • En cas de transferència internacional de les dades, el dret a ser informat de les garanties adequades amb què es realitzen.
 • Una còpia de les dades personals objecte de tractament.

Dret de rectificació

L'exercici del dret de rectificació suposa que l’interessat pot obtenir la rectificació de les seves dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda del responsable del tractament.

Tenint en compte les finalitats del tractament, la persona interessada té dret que es completin les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional. La persona interessada ha d’indicar en la seva sol·licitud a quines dades es refereix i quina correcció s’hi ha de fer. I ha d’adjuntar a la sol·licitud, quan sigui necessari, la documentació justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte de tractament.

El responsable del tractament ha de comunicar qualsevol rectificació a cadascun dels destinataris als quals s’han comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o requereixi un esforç desproporcionat. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable l’ha d’informar sobre aquests destinataris.

Dret de supressió

El dret de supressió es pot exercir davant la persona responsable, sol·licitant la supressió de les dades de caràcter personal quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 • Si les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides, o són tractades d’una altra manera.
 • Si la persona interessada retira el consentiment en què es basa el tractament, i no es basa en cap altre fonament jurídic.
 • Si la persona interessada s’oposa al tractament i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament, o quan la persona interessada s’oposa al tractament en les circumstàncies següents:
  • El tractament de la persona responsable es fonamentava en l'interès legítim o en el compliment d'una missió d'interès públic, i no han prevalgut altres motius per legitimar el tractament de les dades.
  • Que les dades personals siguin objecte de màrqueting directe, incloent-hi l'elaboració de perfils relacionats amb l'esmentat màrqueting.
 • Si les dades personals s’han tractat il·lícitament.
 • Si les dades personals s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Si les dades personals s’han obtingut en relació amb l’oferta directa de serveis de la societat de la informació.

Dret a l'oblit

A més, la LQPD en regular el dret de supressió el vincula amb el dret a l'oblit, de manera que la persona responsable del tractament en suprimeixin tot enllaç, o les còpies o rèpliques d'aquestes dades.

Això no obstant, aquest dret no és il·limitat, de manera que pot ser factible no procedir a la supressió quan el tractament sigui necessari per a l'exercici de la llibertat d'expressió i informació; per al compliment d'una obligació legal; per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la persona responsable; per raons d’interès públic; en l’àmbit de la salut pública; amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats de recerca científica, històrica o finalitats estadístiques; o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret d'oposició

Per motius relacionats amb la seva situació particular i quan el responsable no ha obtingut les dades directament de la persona interessada, es pot exercir el dret d’oposició al fet que les dades personals que l’afecten siguin objecte d’un tractament, inclosa l’elaboració de perfils. En cas d’oposició, el responsable deixarà de tractar les dades llevat que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe, la persona interessada té dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que l’afecten, inclosa l’elaboració de perfils relacionada amb el màrqueting esmentat; i, en aquest cas, les dades personals s’han de deixar de tractar per a aquestes finalitats.

Si les dades personals es tracten amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, per motius relacionats amb la seva situació particular, la persona interessada té dret a oposar-se al tractament de dades personals que l’afecten, tret que el tractament sigui necessari per complir una missió realitzada per raons d’interès públic.

Dret a la portabilitat

La finalitat del dret a la portabilitat és reforçar encara més el control de les dades personals, de manera que quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, els interessats rebin les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i es puguin transmetre a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte.

Això no obstant, aquest dret, per la seva naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.

Dret a la limitació del tractament

El dret a la limitació del tractament consisteix a obtenir la limitació del tractament de les dades que realitza el responsable, si bé l’exercici presenta dues vessants:

Es pot sol·licitar la suspensió del tractament de les dades:

 • Quan s’impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-les.
 • Quan s’hagi exercit el dret d’oposició al tractament de les dades personals que el responsable realitza en base a l'interès legítim o a la missió d'interès públic, mentre es verifica si aquests motius prevalen sobre els de l’interessat.

Sol·licitar al responsable la conservació de les teves:

 • Quan el tractament sigui il·lícit i s’hagi exercit el dret a la supressió de les dades i se’n sol·liciti la limitació de l’ús. Quan el responsable ja no nec
 • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti